บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

การเกิดขึ้นของรูปเงา...

Khondorntáo ติดตาม กำลังติดตาม
เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 - 08:47 น.
AA 84

เรื่องใกล้ตัวที่มักจะถูกมองข้าม    มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันของชีวิตคนเรา  ซึ่งแต่ละเรื่องราว ย่อมจะมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองทั้งสิ้น  หากเราสังเกตไปยังสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบกาย  มีเรื่องใกล้ตัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่เรามักจะมองผ่าน  และดูเหมือนจะถูกซ่อนจากการมองเห็นของเรา  ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ถูกซ่อนใดๆเลย  เพียงเรานั้นไม่ได้ให้ความสนใจกับมันนัก โดยมองข้ามไปใส่ใจกับสิ่งที่เป็นตัววัตถุต้นตอเสียมากกว่า และสิ่งที่ว่านี้ มันก็คือ "เงา" (อาณาเขตทางด้านหลังของวัตถุ ที่แสงไม่สามารถจะส่องผ่านมันไปได้)  และเจ้าเงาที่ว่านี้ มันจะคอยตามติดในทุกสรรพสิ่ง ที่แสงสามารถเคลื่อนที่ไปกระทบถึง...


"การพบกันระหว่างแสงแดดกับวัตถุทึบแสง เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดรูปเงา"
"การพบกันระหว่างแสงแดดกับวัตถุทึบแสง เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดรูปเงา"

             เมื่อพิจารณาโดยละเอียด  ถึงเหตุผลในการเกิดขึ้นของรูปเงา  จะเห็นได้ว่า เงาที่เกิดขึ้นมาได้นั้น เป็นผลมาจากการพบกัน หรือการมาประชุมกัน ระหว่างแสงกับวัตถุที่ทึบแสง โดยมีวัตถุทึบแสงเป็นตัวบังกั้นทางแสง  ทำให้เกิดเป็นเงาในทิศทางตรงกันข้ามกับแสง   มีสันฐานของเงาไปตามวัตถุที่ต้องแสง  และเปลี่ยนรูปทรงไปตามทิศทางของแสง  ที่ได้พาดผ่านมายังของตัววัตถุ  จะคลื่อนไหวหรืออยู่นิ่งนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและการถูกสัมผัส จากสิ่งที่แวดล้อมอยู่รอบๆ ตัวของวัตถุ ทั้งนี้ ในการเกิดขึ้นของรูปเงาจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทึบแสง, ในแสง, และในพื้นที่รับแสง

            ดังนั้นการเกิดขึ้นของเงา จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการ เป็นเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้น คือ ๑) ต้องมีแสง๒) ต้องมีวัตถุทึบแสง (คือวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านไปได้)  ๓) มีการประชุมกัน  (คือการพบกันขององค์ประกอบที่ ๑ และ ๒)  หากว่ารูปเงานั้นเกิดการเคลื่อนไหว  ก็ต้องพิจารณาไปตามลำดับในเหตุปัจจัย  ถึงสิ่งที่ทำให้รูปเงานั้นเคลื่อนไหว เพิ่มเป็นองค์ประกอบที่ ๔  คือ มีสิ่งอื่นๆ มากระทบ

เมื่อแยกเหตุปัจจัย ในการเกิดขึ้นของรูปเงา ออกจากกัน 

               ๑) เกิดเงาขี้นในเบื้องต้น (ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการ)
                          ๑.๑) ต้องมีแสง คือ องค์ประกอบที่ ๑ (เป็นตัวเหตุ และปัจจัย)
                                   - เป็นตัวเหตุ คือ แสงเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลของเงา
                                   - เป็นปัจจัย คือ แสงกระทบกับตัววัตถุ ข่วยเกื้อหนุนให้เกิดผลเป็นรูปเงา                                              ๑.๒) ต้องมีวัตถุที่ทึบแสง คือ องค์ประกอบที่ ๒ (เป็นตัวเหตุ และปัจจัย) 
                                   - เป็นตัวเหตุ คือ วัตถุที่จะทำให้เกิดผลของเงา
                                   - เป็นปัจจัย คือ วัตถุกระทบกับแสง ช่วยเกื้อหนุนให้เกิดผลเป็นรูปเงา
                          ๑.๓) มีการพบ หรือประชุมกัน คือ องค์ประกอบที่ ๓ (เป็นตัวเหตุ และผล)
                                   - เป็นตัวเหตุ คือ การพบกันระหว่างแสงกับวัตถุทึบแสง
                                   - เป็นผล คือ เกิดเงาตามรูปทรงของวัตถุ


              ๒) เมื่อรูปเงาเคลื่อนไหว จากสิ่งอื่นๆ มากระทบ (เช่น ลม, แผ่นดินไหว, คน, สัตว์, อื่นๆ)             

                          ๒.๑) สิ่งที่ทำให้รูปเงาเคลื่อนไหว คือ องค์ประกอบที่ ๔ (เป็นตัวเหตุ และปัจจัย)

                                  - เป็นตัวเหตุ คือ วัตถุที่จะทำให้ผลของรูปเงานั้นเคลื่อนไหว
                                  - เป็นปัจจัย คือ กระทบกับตัววัตถุ ข่วยเกื้อหนุนให้ผลของรูปเงานั้นเคลื่อนไหว
                          ๒.๒) รูปเงาเคลื่อนไหว (เป็นผล จากองค์ประกอบที่ ๔) 


"วัตถุทึบแสง บังกั้นทิศทางแสง ให้เกิดเป็นเงาตกกระทบ "
"วัตถุทึบแสง บังกั้นทิศทางแสง ให้เกิดเป็นเงาตกกระทบ "

หมายเหตุ เหตุปัจจัยนั้นเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกัน ทำหน้าที่เป็นตัวก่อให้เกิดผล "เหตุ" จัดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่มีความหมายเจาะจงลงไป ถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดผล ส่วน "ปัจจัย" เป็นความหมายที่กว้างออก หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มากระทบ  เป็นสภาวะให้การเกื้อหนุน, ค้ำจุน,  หรือเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อมีเหตุแต่ไม่มีปัจจัยมากระทบ ก็ไม่เกิดผลใดๆ แต่เมื่อมีปัจจัยกลับไม่มีเหตุให้กระทบ ก็ไม่เกิดผลใดๆ ขึ้นเช่นกัน เมื่อเป็นดังนี้ จึงพอสรุปได้ว่า "ไม่ว่าเรื่องใดๆ เกิดขึ้น ย่อมมีเหตุ มีปัจจัยมาพบ

หรือมาประชุมกัน จึงจะเกิดขึ้นได้" เช่น สามีเห็นภรรยาจึงตระโกนเรียกเลยโดนดุ...
( สามีเห็น เป็นเหตุปัจจัย ภรรยา เป็นเหตุปัจจัย จึงตระโกนเรียก เป็นเหตุและผล เลยโดนดุ เป็นผล )


           ดังนั้น.. การดำเนินชีวิตของคนเราในแต่ละวันก็เช่นกัน มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ให้เราได้ประสบพบเจอ  ทุกๆ เรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับเรา  ย่อมมีเหตุ มีปัจจัยมาพบ  หรือมาประชุมกันให้เกิดผลทั้งสิ้น  จึงเป็นเรื่องที่เราต้องคอยพิจารณาอย่างรอบครอบ จิตหรือใจของเราเช่นกัน จะดี หรือร้าย  ย่อมเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัยที่มาประชุมกัน จึงขึ้นอยู่กับสติแห่งการระลึกรู้ ในแต่ละเรื่องราวที่เราต่างประสบพบเจอ...
                                                                                                                                         ...คนเดินเท้า


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20

การเกิดขึ้นของรูปเงา...